English  |  繁体  |  简体

联络我们

 
联络地址
:
香港九龙旺角弥敦道677号恒生旺角大厦17楼1703室 (旺角地铁站 C1 出口)
 
 
电邮地址
:
info@joechiucpa.com.hk
 
 
电话号码
:
(852) 2374 0098
 
 
传真号码
:
(852) 2374 2787
 
 
办公时间
:
星期一至五上午九时至下午一时,以及下午二时至下午六时 ( 公众假期除外 )

地图: